Monthly Archives: October 2013

گزارشی که در دو نشست 23 و 24 ژنو ارائه نشد؛ وضعیت پناهندگان ایرانی در کشور هندوستان

14اگرچه جهان کشور هندوستان را به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی ها می شناسد، اما همین کشور بنا به هر دلیلی تا به امروز زیر بار امضای کنوانسیون و معاهدات بین المللی حمایت از پناهندگان نرفته است.

و متاسفانه همه آسیب ها و خطراتی که ایرانیان پناهنده  در هند را تهدید می کند؛ در سایه همین ذهنیت دموکراسی حاکم بر هند قرار گرفته است.

باید توجه داشت در قوانین کشورهند، پناهندگان از حمایت قانونی برخوردار نبوده و مشمول قوانین اتباع بیگانه این کشورهستند که حاوی سخت ترین قوانین نسبت به خارجیان است.

ضمن اینکه فراتر از قوانین حاکم بر این کشور، پناهندگان ایرانی، تحقیقات میدانی دو اقتصاددان سوئدی در خصوص سنجش نژادپرستی در کشورهای مختلف که در 15 می 2013 در واشنگتن پست منتشر شده است را، به چشم دیده و لمس کرده اند.

چهل درصد از جمعیت میلیاردی هندوستان در پاسخ به تحقیقات میدانی این دو اقتصاددان سوئدی، وجود همسایگان خارجی را ناخوشایند اعلام کرده اند.[1]

 با این وصف می توان به جرات تاکید کرد که دموکراسی حاکم بر این کشور برای کسانی است که به عنوان شهروند این کشورشناخته می شوند و نه برای پناهندگانی که در قانون این کشور جایی نداشته و در افکار عمومی مزاحمینی محلی محسوب و نهایتا دچار آسیبهای جدی هستند.

در ادامه تلاش میشود، لیست وار به کاستی ها اشاره شده و در ادامه به وقایع و مشاهدات پرداخته شود.

Continue reading

Advertisements